Pouštění lodiček


Už od mala jsem byla spíše taková, že jsem se soustÅ™edila na takové vÄ›ci, které jsou technického rázu. A nikdy nezapomenu také na té krásné okamžiky, kdy jsem s dÄ›deÄkem chodila pouÅ¡tÄ›t lodiÄky k nám k rybníku. Byl to takový malý rybníÄek, kde bydleli okolo samí příjemní lidé. Byli to vÄ›tÅ¡inou samí důchodci, takže dÄ›deÄek si vždycky s nimi rád popovídal. A já jsem se tam s ostatními dÄ›tmi pouÅ¡tÄ›la krásné lodiÄky do rybníku, byly to obyÄejné papírové lodiÄky, jenomže pozdÄ›ji, jak jsem rostla, tak jsem sice stále mÄ›la ráda pouÅ¡tÄ›ní lodiÄek, ale také jsem si sehnala v obchodÄ› krásnou elektrickou lodiÄku.

LodiÄky v Benátkách.

DÄ›deÄek úplně žasnul, protože vůbec netuÅ¡il, že by se takovéto krásné elektrické lodiÄky mohly prodávat. Bylo to na klíÄek. Já si myslím, že dÄ›deÄek o tomhle vÄ›dÄ›l, ale vůbec se mu to nechtÄ›lo kupovat, protože chápu, že dÄ›deÄek prý mÄ›l malý důchod a sám Å™ekl, že nic drahého kupovat nebude. MÄ› to ale nevadilo. I když už mi v té dobÄ› bylo Å¡estnáct let, tak jsem stále nechtÄ›la zanevřít na dÄ›deÄka a na jeho zálibu v pouÅ¡tÄ›ní lodiÄek. Byla jsem proto velice natěšená, když jsem mu koupila tuto elektrickou lodiÄku. A musím uznat, že výrobci této elektrické lodiÄky si dali opravdu velikou práci.

Jednou jsem i doopravdy plula.

Taková malá lodiÄka byla dlouhá asi tÅ™icet centimetrů a vysoká deset centimetrů. Byla opravdu pÄ›kná, a dokonce i stylovÄ› vypadala dokonale. Také se mi na ní líbilo, že blikala a když se natáhla na klíÄek takhle z boku, tak potom opravdu plula. Také mÄ› potěšil fakt, že mÄ›la takovou staniÄku, kterou jste právÄ› dali na kraji rybníka. A když jste chtÄ›li, aby lodiÄka se vrátila zpÄ›t, tak jste na té stanici zmáÄkli Äudlík a lodiÄku to pÅ™ilákalo zpátky. Fungovalo to asi nÄ›jak na principu jako Bluetooth anebo nÄ›Äeho podobného, ale já se v tom moc nevyznám, takže abych vám nelhala, tak radÄ›ji nebudu nic tvrdit. Ale Å™eknu vám, že takovéto malé vÄ›ci, které se týkají techniky, mÄ› opravdu hodnÄ› baví, a dokonce i můj dÄ›deÄek byl velice pobavený, co vÅ¡echno se dá vůbec jeÅ¡tÄ› vyrobit.

Je dnes ještě možné si moderní přístroje sami opravit?


Faktem je, že dnes používáme mnohem více přístrojů než kdy jindy. To vÅ¡ak také znamená, že se rychleji opotÅ™ebují a ÄastÄ›ji se porouchají. S tím pak souvisí i to, že životnost dneÅ¡ních produktů již není taková, jako v minulosti.

 

Nabízí se tedy otázka, zda si je můžeme v takovém případÄ› spravit svépomocí, zvláštÄ› pokud máme nÄ›jaké kutilské dovednosti. Dříve to koneckonců bylo celkem obvyklé, že se nechodilo do opravny, ale závadu si ÄlovÄ›k spravil sám.

 

moderní automobily jsou plné elektroniky

 

Problém je vÅ¡ak v tom, že dneÅ¡ní přístroje jsou nesrovnatelnÄ› složitÄ›jší, plné drobných souÄástek, ve kterých není tak snadné se vyznat. Ty jsou navíc Äasto velmi kÅ™ehké, a obtížnÄ› se s nimi manipuluje, případnÄ› jsou napevno pÅ™ipojené a pohnout s nimi vůbec nelze. To samozÅ™ejmÄ› pÅ™edstavuje v samoopravách znaÄnou pÅ™ekážku.

 

V úvahu je také potřeba vzít fakt, že technologie dnes zastarávají velmi rychlým tempem. Pokud máme daný přístroj v záruce, odneseme jej k reklamaci. A pokud již záruka vypršela, pak se mnohdy mnohem více vyplatí koupit si nový přístroj, spíše než spravovat ten stávající.

 

propojení přístrojů v domácnosti

 

To platí zvláštÄ›, pokud bychom jej museli dát do opravy, neboÅ¥ je pro nás nemožné jej sami opravit, aÅ¥ už z důvodu obtížného sehnání souÄástek, nebo prostÄ› proto, že nemáme dostateÄné znalosti a zkuÅ¡enosti. Opravy totiž Äasto nebývají nijak levné.

 

Je jasné, že to vÅ¡e není náhoda. Prodejci chtÄ›jí, abychom si kupovali co nejvíce produktů. Je tedy logické, že zařídili, aby byla oprava tÄ›ch stávajících pro nás finanÄnÄ› nevýhodná. Díky tomu od nás získají mnohem více penÄ›z, než by tomu bylo jinak. To je také důvod, proÄ má valná vÄ›tÅ¡ina dneÅ¡ních výrobků mnohem kratší životnost.

 

Bohužel, nezdá se, že by s tím bylo možné cokoliv udÄ›lat, zvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy má vÄ›tÅ¡ina lidí penÄ›z nedostatek. Pro nÄ› je totiž logické vybrat tu levnÄ›jší variantu, aÅ¥ už pÅ™ináší zisky opraváři Äi výrobci. Peníze jsou zde na prvním místÄ›.

Strojek hodinek


Princip fungování

I když se v souÄasnosti prodává spousta různých digitálních hodinek, tak ty mechanické se stále hojnÄ› nosí a pÅ™eci jen mají nÄ›co do sebe. Můžeme na nich totiž sledovat mechanické pohybující se ruÄiÄky, což u digitálních není. Navíc můžou mít různé povrchové úpravy, pÅ™iÄemž u tÄ›ch dražších se mnohdy neÅ¡etří drahými kovy, což se na vzhledu rozhodnÄ› pozitivnÄ› projeví. Pohonem strojku je buÄ natahovací pérovník, nebo v dneÅ¡ní dobÄ› ÄastÄ›jší elektrická baterie, protože u ní nemusíme nic Å™eÅ¡it, jenom ji za nÄ›kolik let vymÄ›nit.

kapesní hodinky

Abychom mÄ›li zajiÅ¡tÄ›no, že se ozubená koleÄka budou otáÄet požadovanou rychlostí, tak se využívá kotvy, která kmitá z jedné strany na druhou. Takto máme zajiÅ¡tÄ›ný pohyb vteÅ™inové ruÄiÄky, pÅ™iÄemž může být jeÅ¡tÄ› zpÅ™evodován a tohoto rotaÄního pohybu se využívá u dalších ozubených koleÄek v přísluÅ¡ném pÅ™evodovém pomÄ›ru. KoleÄka jsou velmi malá, takže dosáhnout přísluÅ¡né pÅ™esnosti vyžaduje preciznost.

Nákup

Hodinky se v dneÅ¡ní dobÄ› nekupují pouze z praktických důvodů, i když oproti mobilu nám Å¡etří Äas, protože je nemusíme tahat nikde z kapsy, ale staÄí otoÄit zápÄ›stím. Lidé si je vÅ¡ak mnohdy poÅ™izují kvůli designu, protože jsou to opravdu hezké produkty, které nás můžou reprezentovat i pÅ™i významných schůzkách. Když si tedy jdeme vybrat hodinky, tak je to dost o citové stránce, protože záleží na tom, aby se nám líbily.

mechanické hodinky

Tím to vÅ¡ak nekonÄí, protože záleží, jak k nám pasují. Pokud máme totiž drobnou ruku, tak bychom nemÄ›li volit zbyteÄnÄ› velký průmÄ›r ciferníku. Platí také pravidlo, že by takzvané nožiÄky nemÄ›li pÅ™esahovat naÅ¡e zápÄ›stí, co se týÄe šířky. Kapacitu baterie vÄ›tÅ¡inou moc Å™eÅ¡it nemusíme, protože strojek zas tolik energie nespotÅ™ebovává a až se jednoho dne vybije, tak staÄí zajít do nÄ›jakého hodinářství a zde ji bez problémů vymÄ›ní. Pokud si zakoupíte kožený opasek, tak se musíte vyhnout vlhkosti.