Proč se lidé bojí digitalizace


Již dnes je jasné, že nás digitalizace nemine. V podstatÄ› se bude jednat o pÅ™evedení veÅ¡kerých úředních dokumentů, jako je obÄanský Äi Å™idiÄský průkaz, stejnÄ› jako komunikace, například podávání nejrůznÄ›jších žádostí, z papírové podoby do té elektronické.

 

Na první pohled je jasné, že to má své výhody. V první Å™adÄ› se tím uÅ¡etří velká spousta papíru, a také místa, nehledÄ› na to, že bude mnohem jednodušší mít neustále pÅ™i sobÄ› mobilní telefon, než nÄ›kolik malých kartiÄek.

 

komunikace s úřady přes internet

 

Je vÅ¡ak jasné, že tento proces má i své nevýhody. A ty jsou také důvodem, proÄ se jej velká Äást spoleÄnosti v podstatÄ› bojí a je proti nÄ›mu. Faktem vÅ¡ak je, že nÄ›které jejich argumenty rozhodnÄ› nelze brát na lehkou váhu.

 

Tím hlavním je, že zdaleka ne vÅ¡ichni lidé mají přístup k moderním technologiím nebo s nimi umí pracovat. Týká se to pÅ™edevším starých a sociálnÄ› slabších lidí. TÄ›m se tak podstatnÄ› zkomplikuje život, neboÅ¥ si například prokázání totožnosti Äi jen pÅ™edložení kartiÄky pojiÅ¡Å¥ovny u lékaÅ™e pro nÄ› bude velkým problémem, o jednání s úřady nemluvÄ›.

 

ne všichni si s moderními technologiemi rozumí

 

Další obavy se týkají z toho, že vláda tak získá nad naÅ¡imi dokumenty v podstatÄ› kontrolu. JednoduÅ¡e Å™eÄeno je bude moci zneplatnit, kdykoliv se jí zachce, a bude nás moci s jejich pomocí mnohem lépe kontrolovat.

 

Tento scénář vÅ¡ak není příliÅ¡ pravdÄ›podobný, neboÅ¥ vláda rozhodnÄ› není jednotná, a to jak ta souÄasná, tak ani ta minulá. To je koneckonců také důvod, proÄ máme parlamentní demokracii. Ochrana základních lidských práv je jedním z hlavních důvodů.

 

Je tedy jasné, že digitalizace sebou rozhodnÄ› pÅ™inese problémy, a to pÅ™edevším urÄitým skupinám obyvatel. Tomu se zkrátka nevyhneme a je to souÄástí každé pÅ™echodné doby. Jediné, co můžeme udÄ›lat, je pokusit se ji zmírnit, a to tím, že pÅ™edevším seniory s moderními technologiemi seznámíme a postaráme se, aby k nim mÄ›li skuteÄnÄ› vÅ¡ichni přístup. NÄ›co takového vÅ¡ak nelze oÄekávat.